Luận văn tốt nghiệp Quy hoach mang W-CDMA

Thế hệ di động thứ 1: Sử dụng công nghệ truy cập phân chia theo tần số.. Quy hoạch mạng W-CDMA Kết quả tính kích thước cell  Kết quả tính dung lượng kênh. Trang 78 Quy hoạch mạng W-CDMA Kết quả. 5.6 Kết luận chương Trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba việc tối ưu hóa mạng rất quan trọng vì mạng thế hệ ba cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng. Điều chỉnh tự động phải cung cấp câu trả lời nhanh cho các điều khiển thay đổi lưu lượng trong mạng. Trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng mạng W-CDMA chỉ có một số thông số là được điều chỉnh tự động và vì thế cần phải duy trì quá trình tối ưu hóa của hệ thống GSM Với sự giúp đỡ của hệ thống quản lý mạng ta có thể phân tích hiệu năng quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta có thể phân tích hiệu năng của các thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến và các thông số của