Luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
- Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống theo mô hình Client/Server trên mạng LAN bao gồm:
Hệ thống quản lý thiết bị tổng đài cho tổ tự động
Hệ thống quản lý đường truyền cho tổ chức truyền dẫn
Và hệ thống thống kê số liệu cho phòng kỷ thuật nghiệp vụ
- Một số phương pháp phân tích thiết kế hệ thống
Hiện nay có một số phương pháp phân tích như sau:
- Phương pháp SADT(Structured Analysis and Design Technique).
- Phương pháp MERISE (Meùthode pour Rassembler les Ideùes Sans Effort).
- Phương pháp MCX (Meùthode de Xavier castellani).
- Phương pháp GALACSI (Groupe d’Animation et de liaison pour l’Analyse et la Conception de systeøme d’Information).
- Phương pháp phân tích hướng đối tượng (OOA – Object Oriented Analysis).
- Trong đề tài này được sử dụng phương pháp phân tích SADT