Luận văn: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu hàng tại Công ty Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế - Chi Nhánh Nha Trang

Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện:
- Khảo sát và phân tích hiện trạng
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: Quản trị giao dich nhập hàng hóa. Quản trị giao dịch xuất hàng hóa
- Lựa chọn môi trường cài đặt vào giới thiệu các công nghệ có liên quan
- Xây dựng chương trình
- Đánh giá hệ thống
Từ những yêu cầu đặt ra ta xác định mực tiêu là tiến hành phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình
Hệ thống quản lý được cài đặt trong môi trường Microsoft VíaulBasic với hệ quản trị CSDL SQL Server