Luận văn: Xây dựng phần mềm soạn thảo Web hỗ trợ lập trình ASP

Mục tiêu 
Các phần mềm Micorsoft FrontPage và Microsoft InterDev đều chưa thật sự hoàn thiện. Chẳng hạn như:
 Micorsoft FrontPage chưa hỗ trợ lập trình ASP
 Microsoft InterDev có hỗ trợ lập trình ASP nhưng chưa thể biên dịch các câu lệnh của ASP và VBScript.
Từ
• Xây dựng một chương trình cho phép người sử dụng có thể thiết kế Web bằng các công cụ trực quan
• Bên cạnh đó cũng đồng thời lập trình các trang Web động bằng công nghệ ASP với sự trợ giúp linh động của trình biên dịch choASP và VBScript.