Ma trận & định thức

Ma trận & định thức. Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 3: Không gian vector. Chương 4: Trị riêng, vector riêng của ma trận và dạng toàn phương. Tài liệu: Toán cao cấp, Đại Số Tuyến Tính (Toán 2), Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, NXB ĐHQG TP HCM. Tóm tắt bài giảng Toán C2, Thái Khắc Định, ĐH Tôn Đức Thắng.
2

1

MA TRẬN
CHƯƠNG 1

1.1. Định nghĩa.
Cột

MA TRẬN & ĐỊNH THỨC
Hàng

⎡1 3⎤ A = ⎢5 7 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢2 4⎥ ⎣ ⎦

a12 a23

A là ma trận cấp 3x2 Tập các ma trận n hàng – k cột kí hiệu là Mnxk
3 4

1.2. Các loại ma trận.

- Ma trận vuông: số hàng = số cột
⎡1 3 5 ⎤ trậ cấ A = ⎢ 2 4 6 ⎥ là ma trận vuông cấp 3. ⎢ ⎥ ⎢9 8 7 ⎥ ⎣ ⎦
- Ma trận đơn vị: ngoài đường chéo chính thì bằng 1

- Ma trận chuyển