Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

Trên Unix được thực hiện bởi Makefile
Makefile là một file dạng script chứa các thông tin:
 Cấu trúc project (file, sự phụ thuộc)
 Các lệnh để tạo file
Lệnh make sẽ đọc nội dung Makefile, hiểu kiến trúc của project và thực thi các lệnh.
Makefile không giới hạn trong ngôn ngữ C/C++