Mạng máy tính

Mạng máy tính:
Khái niệm: 3 thành tố
Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng
Đường truyền vật lý
Giao thức truyền thông
Mục đích
Trao đổi thông tin giữa các máy tính
Chia sẻ tài nguyên