Mạng máy tinh - Chương 2: Lớp Application

server:
host luôn hoạt động
địa chỉ IP cố định
nhóm các server để chia sẻ công việc
clients:
truyền thông với server
có thể kết nối không liên tục
có thể có địa chỉ IP thay đổi
không truyền thông trực tiếp với client khác