Mạng máy tinh - Chương 3: Lớp Transport

cung cấp truyền thông logic chạy trên các host khác nhau
các giao thức transport chạy trên các hệ thống đầu cuối
phía gửi: cắt các thông điệp ứng dụng thành các segment (đoạn), chuyển cho lớp network
phía nhận: tái kết hợp các đoạn thành các thông điệp, chuyển cho lớp application
có nhiều hơn 1 giao thức transport dành cho các ứng dụng
Internet: TCP và UDP.