Mạng máy tinh - Chương 4: Lớp Network

chuyển các đoạn từ host gửi đến host nhận
bên gửi sẽ đóng gói các đoạn vào trong các datagram
bên nhận sẽ chuyển các đoạn cho lớp transport
các giao thức lớp network trong mọi host, router
Router sẽ xem xét các trường header trong tất cả các IP datagram đã được chuyển cho nó.