Mạng máy tinh - Chương 5: Lớp Link & các mạng LAN

một số công nghệ:
host và router gọi là các nút
các kênh truyền thông nối liền các nút lân cận gọi là các kết nối (link)
các kết nối hữu tuyến (wired)
các kết nối vô tuyến (wireless)
các LAN
gói dữ liệu trong lớp 2 gọi là frame, đóng gói datagram
lớp data-link có trách nhiệm truyền datagram từ 1 nút đến nút lân cận trên đường liên kết