Mạng máy tính - Chương 7: Bảo mật mạng

Sự bảo mật: chỉ có người gửi, người nhận mới “hiểu” được nội dung thông điệp
người gửi mã hóa thông điệp
người nhận giải mã thông điệp
Chứng thực: người gửi, người nhận xác định là nhận ra nhau
Sự toàn vẹn thông điệp: người gửi, người nhận muốn bảo đảm thông điệp không bị thay đổi (trên đường truyền hoặc sau khi nhận) mà không bị phát hiện
Truy cập & tính sẵn sàng: các dịch vụ phải có khả năng truy cập và sẵn sàng đối với các user