Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu - Dương Hữu Hạnh

Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu cấu trúc gồm 5 phần và được chi làm 10 chương. Nội dung của các phần trình bày về đại cương marketing, phần môi trường của các thị trường toàn cầu, môi trường chánh trị và marketing quốc tế, môi trường luật pháp quốc tế và văn hóa đối với marketing quốc tế, đánh giá các cơ hội của thị trường toàn cầu, triển khai các chiến lược marketing toàn cầu.