Microsoft Excel 2007

icrosoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy
chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng
hơn trong việc thực hiện:
Tính toán đại số, phân tích dữ liệu.
Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách Truy cập các. nguồn dữ liệu khác nhau.
Vẽ đồ thị và các sơ đồ.
Tự động hóa các công việc bằng các macro.
Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài toán.
khác nhau.