Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO

Như bạn có lẽ đã biết, Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. Ngoài ra, nó cung cấp một khả năng viết kịch bản cho các lệnh này vì thế mà chúng tôi có thể hoạch định và chạy chúng nhiều lần. Windows PowerShell phụ thuộc vào .NET framework 2.0. SQL Server Management Objects, được biết đến như SMO, là một mô hình đối tượng cho SQL Server và thiết lập cấu hình của nó. Ứng dụng nền tảng SMO sử dụng các ngôn ngữ .NET Framework để lập trình chống lại mô hình đối tượng bộ nhớ.