Một số vấn đề về thuật toán

Hiện tại sách khoa học về tin học bằng tiếng Việt rất hiếm. Đa số là các sách hướng dẫn sử dụng phần mềm, kể cả việc dạy lập trình cũng chủ yếu dựa trên cơ sở một phần mềm biên dịch nào đó.

Tin học đã được phát triển dựa vào ngành Toán học, tất cả những lí luận của ngành này rất chặt chẽ dựa vào những nguyên lí toán học. Tin học trong quá trình phát triển cũng nảy sinh đặc thù riêng và những lí luận riêng đáp ứng công nghệ thực tế của nó. Đặc biệt khái niệm về thuật toán thì bất cứ một người học tin học nào cũng cần phải nắm vững.
Thuật toán đã được các nhà tin học phát triển và nghiên cứu khá kĩ, thuật toán có mặt trong mọi lĩnh vực của công nghệ. Nhưng cách thức người ta phân tích và thiết kế một thuật toán như thế nào thì không phải ai cũng hiểu thấu đáo. Cuốn sách này giới thiệu các vấn đề về thuật toán với độ phức tạp tính toán của nó. Để chứng minh và phân tích thuật toán một cách đúng đắn ta phải dùng một số công cụ toán học cơ bản như phương pháp chứng minh quy nạp toán học, phương pháp dùng hàm đánh giá O-lớn hoặc o-nhỏ, phương trình hồi quy, …và các kiến thức cơ bản của toán học rời rạc.