Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệu

Thiết kế dữ liệu - sơ đồ logic
Thiết kế giao diện - danh sách các màn hình của phần mềm (màn hình thực đơn, màn hình nhập liệu, màn hình tra cứu…).
Thiết kế xử lý - danh sách các xử lý của phần mềm.