Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diện

 Màn hình chính: cho phép người sử dụng chọn các công
việc sẽ thực hiện với phần mềm.
 Màn hình nhập liệu: cho phép người sử dụng nhập vào
các thông tin để lưu trữ hoặc tính toán.
 Màn hình tra cứu: cho phép tìm kiếm thông tin đã được
lưu trữ với các tiêu chuẩn tìm kiếm.
 Màn hình thông báo: hiển thị các thông báo, nhắc nhở.
 Báo biểu: các báo cáo thống kê theo một mốc thời gian
định sẵn.