Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Câu1:Hàng hoá là gì? Phân tích hai thuộc tính của hành hóa và mối quan hệ giữa hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hành hoá 1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa a. Khái niệm: hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi, mua bán. - Hàng hóa được phân thành hai loại: + Hàng hóa hữu hình: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất... + Hàng hóa vô hình (hàng hóa dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh... b. Hai thuộc tính của hàng hóa * Giá trị sử dụng: là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người - Nhu cầu tiêu dùng sản xuất. - Nhu cầu tiêu dùng cá nhân. * Vật chất * Tinh thần văn hóa + Phát hiện ra giá trị sử dụng là do tiến bộ KHKT, và