Những biện pháp được áp dụng khi dự đoán thừa thiếu nhân lực trong hoạch định nhân lực của một doanh nghiệp

So sánh các dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn và nguồn nhân sự có sẵn. Xác dịnh dược khối lượng công việc đối với các mực tiêu và kế hoạch ngắn hạn. Phân tích khả năng cung cầu lao động cho các kế hoạch ngắn hạn..