NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN

Những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thếgiới và Việt Nam có những biến đổi to lớn, đặc biệt là sự khủng hoảng trầmtrọng của CNXH hiện thực và khủng hoảng kinh tế-xã hội của đất nước. Trong bốicảnh đó, Đại hội VI của Đảng (năm 1986) vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin,với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đã đề ra đường lối đổimới toàn diện đất nước, đặc biệt nhấn mạnh đổi mới tư duy, trước hết là tư duykinh tế. Năm 1991, Đại hội VII thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trongthời kỳ quá độ lên CNXH, khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tưtưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tậptrung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”.