Ôn tập Mạng máy tính

Mạng máy tính (computer network):
 Nhiều máy tính kết nối với nhau bằng phương tiện truyền dẫn.
 Liên lạc và chia sẻ tài nguyên.