Phần cứng máy tính - Chương 1: Giới thiệu về Phần cứng của máy tính PC

Phương pháp thông tin giữa CPU và các thiết bị khác: Ngắt, DMA, ...
Software điều khiển thiết bị: các trình điều khiển thiết bị
Nguồn điện cung cấp cho thiết bị