Phần cứng máy tính - Chương 3: Khởi động PC về Dấu nhắc lệnh

Máy tính tự thân đạt đến trạng thái có thể hoạt động không có sự can thiệp của người sử dụng
Khởi động nóng: Soft (warm) boot
Dùng OS để khởi động lại
Khởi động nguội: Hard (cold) boot
Dùng công tấc on/off
Dùng công tấc Reset