Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

Mỗi mặt đĩa được gọi là một SIDE
Mỗi SIDE được chia thành các TRACK: các đường tròn đồng tâm được đánh số bắt đầu từ 0
Mỗi TRACK được chia thành các SECTOR được đánh số bắt đầu từ 1
Mỗi SECTOR lưu trữ được 512 byte
Nhận dạng một sector: Toạ độ BIOS của sector