Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) interface standard
Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này
Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị khác: CD-ROM
Phương pháp tổ chức các track, các sector trên đĩa khá phức tạp
Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI