Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần phải cài đặt cả hai
Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác nhau: phải cài đặt tất cả các cấp
Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc xung đột tài nguyên nếu nó xảy ra.