Phân tích hệ thống thông tin

Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau
trong một phạm vi xác định, hoạt động kết hợp với nhau
nhằm đạt đến những mục đích nhất định.
Các đặc điểm của hệ thống:
– Thành phần (component)
– Liên hệ giữa các thành phần
– Ranh giới (boundary)
– Mục đích (purpose)
– Giao diện (interface)
– Đầu vào (input)
– Đầu ra (output)
– Môi trường (environment)
– Ràng buộc (constraint)