Phân tích hệ thống thông tin - Chương 2 – Mô hình và phương pháp mô hình hóa HTTT

Mô hình là một dạng thể hiện đơn giản hóa của thế giới thực.
Đặc điểm:
- Diễn đạt một mức trừu tượng hóa;
- Tuân theo một quan điểm;
- Có một hình thức biểu diễn.
Các loại mô hình:
 Mô hình tĩnh: biểu diễn cấu trúc của hệ thống.
 Mô hình động: biểu diễn hoạt động của hệ thống.
Mô hình hóa là công việc biểu diễn thế giới thực dùng mô hình.