Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

• Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản
lý, thị trường và môi trường hệ thống.
• Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần
cứng, phần mềm, trang thiết bị,…).
• Trình độ tin học của các đối tượng người dùng.
• Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại và các
đề xuất giải quyết.