Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

1. Mô hình hóa dữ liệu
2. Mô hình thực thể kết hợp
3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng
4. Phương pháp phân tích dữ liệu
5. Qui tắc mô hình hóa dữ liệu
6. Tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm