Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

Dòng dữ liệu biểu diễn sự di chuyển dữ liệu/thông tin từ thành phần này đến thành phần khác trong mô hình dòng dữ liệu.
Các thành phần là ô xử lý, kho dữ liệu, đầu cuối.
Không bao hàm dòng điều khiển.