Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

Dữ liệu suy diễn: là những thuộc tính mà giá trị của nó
có thể tính toán được từ giá trị của những thuộc tính khác.