Phân tích hệ thống thông tin - Ví dụ thuật toán thiết kế dữ liệu quản lý dữ liệu

 Một phần tử của bảng A xác định duy nhất một phần tử của bảng B
 Ngược lại, một phần tử của bảng B có thể tương ứng với một hoặc nhiều phần tử của bảng A
 Bảng A chứa thuộc tính khóa của bảng B (là khóa ngoại của bảng A và là khóa chính của bảng B).