Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh phần lý thuyết gồm 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh, chương 2: Phân tích chi phí và giá thành, chương 3: Phân tích tình hình tiêu thụ, chương 4: Phân tích lợi nhuận, chương 5: Phân tích tài chính.