Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản lý, thị trường và môi trường hệ thống
Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần cứng, phần mềm, trang thiết bị,…)
Trình độ chuyên môn sử dụng vi tính của các đối tượng xử lý thông tin
Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại; các đề xuất giải quyết