Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ - MÔ HÌNH HÓA XỬ LÝ MỨC QUAN NIỆM

Dùng để biểu diễn sự trao đổi thông tin của hệ thống
Đối tượng trao đổi thông tin bao gồm: đối tượng môi trường hệ thống, các đối tượng tổ chức của hệ thống
Biểu diễn được dòng thông tin ra vào hệ thống