Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ - THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Các yếu tố gợi ý phân chia:
Gom theo thực thể: các xử lý liên quan đến một hoặc một đối tượng thực thể
Ví dụ: Khách hàng, nhà cung cấp,…
Gom theo sự kiện giao tác: các xử lý đáp ứng cho một sự kiện xảy ra.
Ví dụ: khách hàng đặt hàng, thanh toán, về thời gian như: cuối ngày, cuối tháng,…
Gom theo vai trò thực hiện hoặc ví trí tổ chức
Ví dụ: các hoạt động liên quan đến một phòng, một con người,…