Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Gợi ý khi thiết kế màn hình chính
Thường chứa hệ thống thực đơn chính
Không nên chọn một màn hình nhập liệu hay một màn hình chức năng để làm màn hình chính
Có thể mang tính quảng cáo, giới thiệu thông tin nhằm thu hút người sử dụng nhưng tránh phô trương quá mức
Mỗi chi tiết và hình ảnh xuất hiện trên màn hình chính đều mang một ý nghĩa liên quan đến chức năng của chương trình ứng dụng hay gợi ý hỗ trợ người sử dụng quá trình sử dụng và khai thác chương trình.