Phân tích thuật toán

Thực hiện thuật toán trên một máy tính giả định gọi là Random Access Machine hoặc RAM.
• Mỗi phép tính đơn giản (+, *, –, =, if, call) thực hiện trong 1 đơn vị thời gian (hoặc 1 bước).
• Vòng lặp, hàm, thủ tục: là kết hợp của nhiều phép tính đơn lẻ
• Mỗi bước truy cập bộ nhớ mất 1 đơn vị thời gian
• Luôn có đủ bộ nhớ cần thiết để thực hiện thuật toán
• Đánh giá thời gian thực hiện thuật toán bằng cách đếm số đơn vị thời gian cần.