Phân tích và thiết kế giải thuật

Những định nghĩa hàm đệ quy mà chứa những đối số nguyên được gọi là những hệ thức truy hồi (recurrence relation).
Một cách khác: Ta có thể dùng một mảng để chứa những trị số đi trước trong khi tính hàm fibonacci. Ta có một giải thuật không đệ quy.