Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 2: Chiến lược chia-để-trị

Là chiến lược thiết kế giải thuật nổi tiếng nhất.
Các giải thuật chia-để-trị thường tiến hành theo các bước sau:
Thể hiện của bài toán được chia làm những thể hiện nhỏ hơn.
Những thể hiện nhỏ hơn này được giải quyết (thường là đệ quy, mặc dù đôi khi không cần đệ quy).
Những lời giải đạt được từ những thể hiện nhỏ hơn phối hợp lại làm thành lời giải của bài toán ban đầu.
Tìm kiếm bằng p.p. chia đôi (binary search) là một thí dụ của chiến lược chia-để-trị.
Sơ đồ sau mô tả một chiến lược chia-để-trị mà trong đó chia bài toán thành hai bài toán nhỏ hơn. Đây là trường hợp phổ biến nhất của chiến lược này.