Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 3: Chiến lược giảm-để-trị

Kỹ thuật thiết kế giải thuật giảm-để-trị lợi dụng mối liên hệ giữa lời giải cho một thể hiện của một bài toán và lời giải cho một thể hiện nhỏ hơn của cùng một bài toán.
Có ba biến thể của chiến lược này.
Giảm bởi một hằng số (decrease by a constant)
Giảm bởi một hệ số (decrease by a factor)
Giảm kích thước của biến (variable size decrease)
Sắp thứ tự bằng phương pháp chèn (insertion sort) là một thí dụ điển hình của chiến lược giảm-để-trị.