Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 4: Chiến lược biến thể-để-trị

Kỹ thuật biến thể-để-trị thường làm việc theo hai bước.
Bước 1 là bước biến thể, thể hiện của bài toán được biến đổi để chuyển sang một dạng dễ dẫn đến lời giải.
Bước 2 là bước tìm ra lời giải cho bài toán.
Có nhiều biến dạng của bước 1:
Biến thể để đưa đến một thể hiện đơn giản hơn của bài toán (đơn giản hóa thể hiện -instance simplification)
Biến thể để đưa đến một biểu diễn khác của cùng bài toán (biến đổi biểu diễn -representation change)
Biến thể để đưa đến một thể hiện của một bài toán khác mà đã có tồn tại giải thuật (thu giảm bài toán - problem reduction).