Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 7: Vấn đề NP-đầy đủ

Đối với nhiều bài toán chúng ta có những giải thuật hữu hiệu để giải.

Tuy nhiên, có rất nhiều bài toán khác không có giải thuật hữu hiệu để giải.

Và đối với một lớp khá lớn của những bài toán như vậy, chúng ta không thể nói có tồn tại giải thuật hữu hiệu để giải nó hay không.