Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Dựa vào các chức năng của hệ thống: hệ thống là tập hợp các chức năng.
Chia nhỏ các chức năng và làm mịn dần: Hệ thống gồm các hệ thống con, làm chủ độ phức tạp.
Các chức năng trao đổi với nhau bằng truyền tham số hoặc dữ liệu ( chẳng hạn biến toàn cục) dùng chung.