Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML

Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị sẽ
truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi
ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn. Khả năng
nắm bắt và kiểm soát sự phức tạp đó của chúng ta đi kèm với khả năng trình bày hệ thống một cách
toàn diện - một sự trình bày vượt ra ngoài giới hạn của những dòng lệnh thô. Sự thành công trên thị
trường của những ngôn ngữ như Visual Basic và phần giao diện trực quan của C++, Java đã cho thấy
sự trình bày trực quan mang tính cốt yếu đối với quá trình phát triển các hệ thống phức tạp.