Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 1: Vận hành và bảo trì hệ thống System Operation & Maintenance

Kiểm tra các thiết bị hardware sử dụng như thế nào?
Việc sắp xếp tài nguyên hardware được lưu ý để phân phối tốt
Sử dụng tài nguyên hiệu quả để tăng tốc độ vận hành cho mỗi thiết bị phần cứng
Thiết bị dùng nhiều hơn một giai đoạn nhất định thường gây ra vấn đề
Xem xét việc thay thế thiết bị - kiểm tra vấn đề phát sinh dựa trên dữ liệu thu thập:
Tốc độ phản hồi
Khả năng xử lý (số thành phần theo giờ)