Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 2: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm

Những điều kiện kinh doanh và thị trường mới gây ra thay đổi những yêu cầu sản phẩm và qui tắc nghiệp vụ (business rules)
Khách hàng mới cần thay đổi nhu cầu dữ liệu, chức năng hay dịch vụ phân phối bởi hệ thống
Tái tổ chức hay cắt giảm kinh doanh mà thay đổi ưu tiên và cấu trúc nhóm (team)
Ràng buộc ngân sách và lịch trình gây ra tái định nghĩa hệ thống
HẦU HẾT SỰ THAY ĐỔI LÀ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG