Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

Mô hình Quick-Fix
Mô hình Boehm
Mô hình Osborne
Iterative Enhancement Model
Mô hình Reuse-Oriented